Przejdź do treści

Loteria promocyjna

loteria promocyjna

Loteria promocyjna, czyli zabawa w której uczestnicy w zamian za nabycie określonych towarów uzyskują szanse wygrania nagród rzeczowych lub pieniężnych, to gra hazardowa.

Czy loterię promocyjną można zorganizować bez zezwolenia?

Odpowiedź zależy od tego czy organizator jest gotowy ponieść konsekwencje karne. Jeżeli jest, to może organizować bez zezwolenia, ale musi liczyć się z koniecznością zapłaty wysokiej kary pieniężnej. Lepiej zatem uzyskać zezwolenie. Pamiętać jednak trzeba o tym, aby wystąpić o jego udzielenie co najmniej na dwa miesiące przed planowanym początkiem akcji promocyjnej. Tyle czasu bowiem ma właściwy organ na wydanie zezwolenia.

Zezwolenia na organizację loterii promocyjnej

Wydaje je Dyrektor Izby Administracji Skarbowej na wniosek przyszłego organizatora loterii. Co ważne zatwierdza on także regulamin loterii. Loteria bowiem może być prowadzona wyłącznie na podstawie zatwierdzonego regulaminu.

Wniosek musi zawierać

  1. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
  2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
  3. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii (miasto, województwo a może cały kraj)
  4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii (konkretnie od kiedy do kiedy będzie ona trwała)
  5. bankowe gwarancje wypłat nagród (zabezpieczenie dla potencjalnych uczestników)
  6. projekt regulaminu loterii (będzie on zatwierdzony przez Dyrektora Izby)
  7. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii (katalog otwarty, w praktyce co Izba to trochę inne spojrzenie na tę kwestię)
  8. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. (nie starsze niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku)

Nadzór nad przebiegiem loterii

Nadzór nad przebiegiem loterii  mogą pełnić osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie przepisów o grach hazardowych regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.

∗   ∗   ∗

Uzyskanie zezwolenia to jednak nie koniec obowiązków organizatora. Pozostaje jeszcze szereg wymogów informacyjnych i sprawozdawczych. Kluczowy zarówno dla uzyskania zezwolenia jak i udanego przebiegu loterii jest jednak jej regulamin.

Kontakt

print

image sources