Usługa skierowana do zamawiających odczuwających potrzebę oceny, aktualizacji, weryfikacji prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostce oraz prawidłowości i racjonalności procedur organizujących proces udzielania i realizacji zamówień publicznych.

Kiedy audyt zamówień publicznych jest przydatny?

Audyt zamówień publicznych jest przydatnym narzędziem analizy ryzyk w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Warto o nim pomyśleć w szczególności, gdy:

  • przejmujesz zarządzanie instytucją publiczną i chcesz sporządzić bilans otwarcia;
  • chcesz ocenić prawidłowość udzielania zamówień i ryzyka związane z tą sferą działalności instytucji;
  • nadzorujesz realizację projektów finansowanych ze środków UE czy tzw. funduszy norweskich;
  • chcesz zracjonalizować proces udzielania zamówień i dokonać niezależnej analizy obowiązujących procedur;

Akty prawa wewnętrznego (regulaminy) warte uwagi

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych to podstawowy dokument organizujący pracę każdej jednostki zamawiającej. Kontrola jego sporządzenia dokonywana jest w szczególności pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodności z regulacjami wewnętrznymi zamawiającego, stopnia zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz przejrzystości procedury. Nie bez znaczenia jest także kwestia odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób podejmujących decyzje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Regulamin realizacji zamówień publicznych

Część jednostek zamawiających wdraża także regulacje odnoszące się do etapu realizacji zamówień. Kontrola poprawności ich sporządzenia odnosi się przede wszystkim do oceny ich przydatności jako narzędzia wspomagającego zarządzanie zamówieniami publicznymi.

Regulamin udzielania „małych zamówień”

Czyli drugi z najczęściej formułowanych regulaminów. Prawidłowo sporządzony powinien wspomagać kierownika zamawiającego w zarządzaniu drobnymi zamówieniami publicznymi, a docelowo także wszystkimi zamówieniami, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ocena odnosi się przede wszystkim do weryfikacji jego przydatności jako narzędzia do zarządzania zamówieniami, a także do jego zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego.

Badanie poprawności udzielania zamówień publicznych (kontrola postępowań)

To zasadnicza części audytu zamówień publicznych. Analiza wybranych postępowań pozwala na ocenę zgodności działań pracowników zamawiającego z regulacjami wewnętrznymi. Dodatkowo możliwa jest także ocena poprawności realizacji procedur przetargowych pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat Audytu zamówień publicznych znajdziesz w w serwisie Kancelarii poświęconym zamówieniom publicznym www.kio-odwolania.pl pod tym linkiem albo samodzielnie szukając w dziale Oferta Kancelarii.