Aktualna Polityka Prywatności
Strona

Informacja  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r wymagana dla ważności zgody po wejściu w życie Rozporządzenia tj. od dnia 25 maja 2018 r. Definicje „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej … Read More

Wynagrodzenie
Strona

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi zawsze ustalana jest indywidualnie z Klientem. Na jego wysokość mają  wpływ takie czynniki jak: termin realizacji zlecenia, stopień skomplikowania zlecenia czy charakter zlecenia. W przypadku stałej obsługi podmiotu wynagrodzenie zawsze ustalane jest indywidualnie bądź to … Read More

zwrot kosztów udziału w przetargu
Zwrot kosztów udziału w przetargu
Wpis

Zwrot kosztów udziału w przetargu przysługuje każdemu wykonawcy, jeżeli zamawiający unieważni postępowanie przetargowe z przyczyn leżących po jego stronie. Podstawą do formułowania takiego roszczenia jest art. 261 ustawy Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po … Read More

Cookie Policy
Strona

Ta strona używa ciasteczek – cookies, małych plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki cookies służą do przechowywania informacji o preferencjach użytkownika czy przesyłania anonimowych statystyk do serwisów typu Google Analytics, służących do monitorowania ruchu na stronach internetowych. … Read More

Zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą
Strona

Przygotowanie odwołań do KIO Przygotowujemy odwołania do KIO w oparciu o dokładną ocenę stanu faktycznego. Podjęcie decyzji o wniesieniu odwołania zawsze poprzedzone jest przedstawieniem Klientowi krótkiego stanowiska zawierającego ocenę zasadności wniesienia odwołania. Klient podejmuje decyzję ze świadomością potencjalnych szans i … Read More

Wykonywanie umów w sprawie zamówienia publicznego
Strona

Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego to dopiero wstęp do realizacji zamówienia. Na etapie wykonywania umowy może powstać szereg pytań, problemów, sytuacji niespodziewanych, przy których konieczne jest uzyskanie pomocy z zewnątrz. Wsparcie każdej z potencjalnych stron umowy (zamawiający – wykonawca) … Read More

Wydatkowanie środków unijnych
Strona

Korekty finansowe Wsparcie beneficjenta na każdym etapie kontaktów z instytucją pośredniczącą. Pomoc w sporze dotyczącym nakładania korekt finansowych za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Wzory dokumentacji Pomoc w opracowaniu wzorcowych dokumentów, dzięki którym możliwe jest ujednolicenie udzielania zamówień w ramach … Read More