Korekty finansowe

Wsparcie beneficjenta na każdym etapie kontaktów z instytucją pośredniczącą. Pomoc w sporze dotyczącym nakładania korekt finansowych za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

Wzory dokumentacji

Pomoc w opracowaniu wzorcowych dokumentów, dzięki którym możliwe jest ujednolicenie udzielania zamówień w ramach projektu

Kontrola postępowań zamówieniowych

Oferuję kontrolę poprawności udzielania zamówień publicznych, ocenę zgodności działania zamawiającego z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych jak i dyrektywami unijnymi

Odpowiedzi na zastrzeżenia kontroli

Wsparcie w ocenie zasadności zastrzeżeń instytucji kontrolnych, formułowanie odpowiedzi i stanowisk dotyczących wyników kontroli. Prawidłowe ustosunkowanie się do zarzutów formułowanych przez instytucje kontrolujące to podstawa dalszej walki z ewentualnym nakładaniem korekt finansowych.

 

Więcej informacji w serwisie Kancelarii poświęconym zamówieniom publicznym www.kio-odwolania.pl