Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego to dopiero wstęp do realizacji zamówienia. Na etapie wykonywania umowy może powstać szereg pytań, problemów, sytuacji niespodziewanych, przy których konieczne jest uzyskanie pomocy z zewnątrz.

Wsparcie każdej z potencjalnych stron umowy (zamawiający – wykonawca) obejmuje m.in.:

negocjacje warunków umów

pomoc zarówno dla wykonawców jak i zamawiających w zakresie negocjowania warunków zawieranych umów.

zmiana umowy o zamówienie publiczne

wsparcie przy ocenie dopuszczalności dokonywania zmian w zawartych umowach. Udział w negocjacjach z zamawiającym/wykonawcą, sporządzanie uzasadnień o dopuszczalności lub niedopuszczalności aneksowania umów o zamówienie publiczne.

wsparcie w sytuacjach konfliktowych

na tle realizacji każdej umowy (nie tylko zamówieniowej) może dojść do sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Zewnętrzna ocena sytuacji konfliktowych niejednokrotnie pomaga w ich rozwiązaniu.

Więcej informacji w serwisie Kancelarii poświęconym zamówieniom publicznym www.kio-odwolania.pl