Przejdź do treści

Audyt procedur zakupowych

Usługa skierowana do zamawiających odczuwających potrzebę oceny, aktualizacji, weryfikacji procedur organizujących proces udzielania i realizacji zamówień publicznych.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych to podstawowy dokument organizujący pracę każdej jednostki zamawiającej. Kontrola jego sporządzenia dokonywana jest w szczególności pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodności z regulacjami wewnętrznymi zamawiającego, stopnia zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz przejrzystości procedury. Nie bez znaczenia jest także kwestia odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób podejmujących decyzje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Regulamin realizacji zamówień publicznych

Część jednostek zamawiających wdraża także regulacje odnoszące się do etapu realizacji zamówień. Kontrola poprawności ich sporządzenia odnosi się przede wszystkim do oceny ich przydatności jako narzędzia wspomagającego zarządzanie zamówieniami publicznymi.

Regulamin udzielania „małych zamówień”

Czyli drugi z najczęściej formułowanych regulaminów. Prawidłowo sporządzony powinien wspomagać kierownika zamawiającego w zarządzaniu drobnymi zamówieniami publicznymi, a docelowo także wszystkimi zamówieniami, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ocena odnosi się przede wszystkim do weryfikacji jego przydatności jako narzędzia do zarządzania zamówieniami, a także do jego zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego.

Badanie poprawności udzielania zamówień publicznych (kontrola postępowań)

To uzupełnienie kontroli procedur. Analiza wybranych postępowań pozwala na ocenę zgodności działań pracowników zamawiającego z regulacjami wewnętrznymi. Dodatkowo możliwa jest także ocena poprawności realizacji procedur przetargowych pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych