Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi zawsze ustalana jest indywidualnie z Klientem. Na jego wysokość mają  wpływ takie czynniki jak: termin realizacji zlecenia, stopień skomplikowania zlecenia czy charakter zlecenia.

W przypadku stałej obsługi podmiotu wynagrodzenie zawsze ustalane jest indywidualnie bądź to w oparciu o stawkę godzinową bądź też w oparciu o abonament o charakterze ryczałtowym.

W zależności od preferencji Klienta możliwe do wyboru są trzy warianty rozliczania wynagrodzenia:

wariant z wynagrodzeniem ryczałtowym, w którym wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za realizację całości zlecenia. Może on być stosowany zarówno dla usług stałej pomocy prawnej i wówczas w ramach ustalonego ryczałtu ustala się także liczbę godzin świadczenia usług, jak i dla zleceń o charakterze jednorazowym. W tym ostatnim przypadku ryczałt obejmuje całość usługi i nie ulega zmianie.

wariant z wynagrodzeniem godzinowym, w którym Klient płaci wyłącznie za faktycznie przepracowana liczbę godzin. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest stała stawka godzinowa, niemniej jednak o końcowym koszcie usługi zdecyduje dopiero liczba rzeczywiście przepracowanych godzin.

wariant mieszany z wynagrodzeniem za sukces, w którym ustala się z Klientem wynagrodzenie zasadnicze za realizację usługi (ryczałtowe lub godzinowe) oraz przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za zakończenie sprawy sukcesem, czyli osiągnięcie rezultatu pożądanego przez Klienta.