Zwrot kosztów udziału w przetargu

Zwrot kosztów udziału w przetargu przysługuje każdemu wykonawcy, jeżeli zamawiający unieważni postępowanie przetargowe z przyczyn leżących po jego stronie. Podstawą do formułowania takiego roszczenia jest art. 261 ustawy Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po … Read More